Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
2 BED 05-08-2021 36.50 46.00 26.03% Chi tiết
3 BTP 06-09-2021 17.80 18.00 1.12% Chi tiết
5 CTI 01-09-2021 16.50 16.55 0.3% Chi tiết
6 HHG 05-10-2021 3.80 4.10 7.89% Chi tiết
7 HLC 25-08-2021 10.60 17.00 60.38% Chi tiết
8 HMH 11-08-2021 15.40 15.60 1.3% Chi tiết
9 IDJ 07-09-2021 22.80 38.80 70.18% Chi tiết
10 KHA 19-02-2021 26.10 28.00 7.28% Chi tiết
11 KVC 28-09-2021 4.80 5.10 6.25% Chi tiết
12 LCG 27-08-2021 15.75 18.50 17.46% Chi tiết
13 LCM 28-09-2021 3.20 3.23 0.94% Chi tiết
14 LUT 01-10-2021 5.10 5.20 1.96% Chi tiết
15 MCG 14-09-2021 3.43 4.92 43.44% Chi tiết
16 NSC 29-09-2021 81.00 81.40 0.49% Chi tiết
18 PXI 01-10-2021 3.50 3.58 2.29% Chi tiết
19 QCG 12-10-2021 7.15 7.89 10.35% Chi tiết
20 SAM 29-09-2021 11.70 14.50 23.93% Chi tiết
21 SD5 01-09-2021 9.50 11.70 23.16% Chi tiết
22 SDC 22-09-2021 9.00 11.80 31.11% Chi tiết
23 SRB 28-09-2021 3.50 3.60 2.86% Chi tiết
24 TDN 30-08-2021 10.90 17.20 57.8% Chi tiết
25 TTB 07-09-2021 6.70 8.06 20.3% Chi tiết
27 VFR 10-08-2021 6.00 11.90 98.33% Chi tiết