Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
1 INC 25-05-2020 8.40 10.20 21.43% Chi tiết
2 JVC 06-07-2020 3.62 3.68 1.66% Chi tiết
3 LHG 08-05-2020 16.90 18.10 7.1% Chi tiết
4 MDC 05-06-2020 6.70 9.00 34.33% Chi tiết
5 OGC 27-05-2020 3.25 3.59 10.46% Chi tiết
6 PHC 19-06-2020 10.95 11.35 3.65% Chi tiết
7 PXL 06-05-2020 8.90 10.70 20.22% Chi tiết
8 RDP 27-05-2020 7.70 7.90 2.6% Chi tiết
10 VE2 30-10-2018 11.40 11.90 4.39% Chi tiết
11 VLW 04-05-2020 12.50 15.50 24% Chi tiết