Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
1 ABI 14-06-2021 51.00 54.40 6.67% Chi tiết
2 BSC 19-02-2021 12.80 13.50 5.47% Chi tiết
3 CCM 19-04-2021 46.00 46.40 0.87% Chi tiết
4 CNC 01-04-2021 21.80 26.00 19.27% Chi tiết
5 DSN 02-12-2020 46.40 48.70 4.96% Chi tiết
6 HAX 17-03-2021 23.40 24.10 2.99% Chi tiết
7 HMC 03-12-2020 15.20 24.80 63.16% Chi tiết
8 HUT 11-06-2021 7.70 8.40 9.09% Chi tiết
9 MDC 18-06-2021 8.70 9.00 3.45% Chi tiết
10 MEC 07-05-2021 2.10 2.80 33.33% Chi tiết
11 NKG 14-09-2020 7.90 33.75 327.22% Chi tiết
13 THT 22-03-2021 8.60 9.30 8.14% Chi tiết