Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
1 AGR 04-09-2020 4.02 4.64 15.42% Chi tiết
2 BMI 03-09-2020 25.05 27.00 7.78% Chi tiết
3 CCI 17-09-2020 14.70 14.90 1.36% Chi tiết
4 CNC 17-09-2020 21.40 21.50 0.47% Chi tiết
5 DGC 24-09-2020 40.55 41.30 1.85% Chi tiết
6 DL1 23-07-2020 29.00 31.00 6.9% Chi tiết
7 DVN 10-08-2020 11.50 13.50 17.39% Chi tiết
9 PET 21-09-2020 9.38 9.66 2.99% Chi tiết
10 PGC 09-09-2020 17.10 18.10 5.85% Chi tiết
11 PTI 17-09-2020 20.00 20.10 0.5% Chi tiết
12 PVS 14-09-2020 12.40 13.30 7.26% Chi tiết
13 SCR 09-09-2020 5.73 6.15 7.33% Chi tiết
14 SDT 20-08-2020 3.70 4.20 13.51% Chi tiết
15 TNC 28-09-2020 27.65 28.10 1.63% Chi tiết