Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
1 APP 11-12-2020 3.60 5.00 38.89% Chi tiết
2 CSV 15-12-2020 28.50 30.15 5.79% Chi tiết
4 DRC 03-12-2020 21.45 27.00 25.87% Chi tiết
5 DST 23-02-2021 3.30 3.60 9.09% Chi tiết
6 FLC 13-01-2021 4.99 6.60 32.26% Chi tiết
7 HBS 13-01-2021 4.80 5.80 20.83% Chi tiết
8 HHG 18-12-2020 1.30 2.30 76.92% Chi tiết
9 HND 08-12-2020 19.30 20.90 8.29% Chi tiết
10 HTV 28-12-2020 14.40 14.50 0.69% Chi tiết
12 NVL 23-12-2020 66.90 80.40 20.18% Chi tiết
13 PIT 14-12-2020 5.00 5.50 10% Chi tiết
14 PJT 22-12-2020 11.00 11.80 7.27% Chi tiết
15 PPC 16-12-2020 24.25 27.70 14.23% Chi tiết
16 PSI 27-01-2021 6.60 6.80 3.03% Chi tiết
17 PV2 19-01-2021 3.60 3.80 5.56% Chi tiết
18 SCJ 09-12-2020 2.50 3.20 28% Chi tiết
19 SFG 19-01-2021 7.72 9.90 28.24% Chi tiết
20 SGT 18-02-2021 15.00 16.00 6.67% Chi tiết
21 SHI 11-01-2021 9.38 12.50 33.26% Chi tiết
22 STP 23-12-2020 7.80 8.00 2.56% Chi tiết
23 TMX 24-11-2020 14.70 17.50 19.05% Chi tiết
24 TYA 11-12-2020 14.40 15.80 9.72% Chi tiết
25 VE2 06-01-2021 7.20 9.40 30.56% Chi tiết
27 VTA 30-11-2020 5.60 7.00 25% Chi tiết
28 VTB 21-12-2020 11.10 11.90 7.21% Chi tiết
29 WSS 09-12-2020 2.60 5.70 119.23% Chi tiết