Những cổ phiếu chốt lời hôm nay.

  Mã CP Ngày mua Giá mua Giá bán Hôm nay % Lời / lỗ dự kiến  
1 AGP 30-03-2021 17.00 17.10 0.59% Chi tiết
2 CLW 19-04-2021 27.35 32.00 17% Chi tiết
3 DQC 13-01-2021 19.00 21.90 15.26% Chi tiết
4 DTL 08-03-2021 13.00 16.95 30.38% Chi tiết
5 HAH 16-03-2021 25.05 26.90 7.39% Chi tiết
6 IDV 24-07-2020 41.60 71.90 72.84% Chi tiết
7 VC7 26-02-2021 9.20 15.10 64.13% Chi tiết